Νομοθεσίες

O Ν. 4496/2017,  αποτελεί τροποποίηση του Ν. 2939/2001 που αφορά στην Ανακύκλωση Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων

Λήψη άρθρου: pdf icons 4496/2017

 

 

ΦΕΚ 928 Β' 20-03-17 που αφορά σε ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΕ ΕΠΕ ΙΚΕ ΟΕ ΕΕ.

 

pdf icons   ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διευκρινίσεις επί της αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1181343 ΕΞ/09.12.2016 εγκυκλίου – παράδοση (πώληση) εμπορευμάτων με όρους ex factory (εκ του εργοστασίου)

 

pdf icons  ΕγκYπΟικ 1032572/1.3.2017

 

– Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων» κατά τη μεταβατική περίοδο.

 

pdf icons  Εφαρμογή Ν. 4442/2016

 

Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, τ.β΄, 8-10-2012)

pdf icons   Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967

 

ΟΔΗΓΊΑ 2014/35/ΕΕ

 

ΟΔΗΓΊΑ 2014/35/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 26ης Φεβρουαρίου 2014

για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης

 

Οδηγία 2014/35

 


 

ΟΔΗΓΙΑ 2014/30 ΕΕ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Φεβρουαρίου 2014

για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

 

Οδηγία 2014/30

 

footer logo

Ρούσβελτ 8, Περιστέρι
Τ.Κ. 12134, Ελλάδα
Τηλ / Φαξ : +30.210 5715881
email: info@seeme.com.gr

electrocycle logo 0

sete logo gr

facebook