Φορολογικά-Εργασιακά
Κανονισμός για την ενεργειακή σήμανση – Ενημέρωση Μελών

Κανονισμός για την ενεργειακή σήμανση – Ενημέρωση Μελών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στον κανονισμό για την ενεργειακή σήμανση.
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369  (Κανονισμός 2016/1369ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). OJ L 198, 28.7.2017, p. 1–23
 
 
Συγκεκριμένα που αφορούν στον κλάδο μας:
 
Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ακόλουθες ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης: ψυκτικά ερμάρια υπεραγορών (σούπερ μάρκετ) (καταψύκτες ή ψυγεία), ψύκτες αναψυκτικών, καταψύκτες παγωτών, ερμάρια πώλησης παγωτών χύδην και ψυκτικά μηχανές αυτόματης πώλησης.
 
 Οι καταψύκτες οριζόντιου τύπου, καθώς και οι επαγγελματικοί καταψύκτες οριζόντιου τύπου, θα πρέπει να περιλη­φθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, διότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κατ’ εξουσιο­δότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1094 της Επιτροπής (6), και είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και σε μη επαγγελματι­κούς χώρους.
 Οι συσκευές συντήρησης κρασιών και οι ψυκτικές συσκευές χαμηλού θορύβου (όπως τα μίνι μπαρ), ακόμη και όταν έχουν διαφανείς θύρες, δεν έχουν λειτουργία άμεσης πώλησης. Οι συσκευές συντήρησης κρασιών χρησιμοποιούνται συνήθως είτε σε οικιακό περιβάλλον είτε σε εστιατόρια, ενώ τα μίνι μπαρ χρησιμοποιούνται συνήθως σε δωμάτια ξενο­δοχείων. Ως εκ τούτου, οι συσκευές συντήρησης κρασιών και τα μίνι μπαρ, ακόμη και όταν έχουν διαφανείς θύρες, θα πρέπει να υπαχθούν στον παρόντα κανονισμό
 
Τα μη οικιακά πλυντήρια πιάτων έχουν διακριτά χαρακτηριστικά και χρήσεις. Υπόκεινται σε διαφορετικό κανονιστικό έργο και συγκεκριμένα στην οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) και δεν πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός για τα οικιακά πλυντήρια πιάτων θα πρέπει να εφαρμόζεται για τα πλυντήρια πιάτων με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, ανεξαρτήτως της ρύθμισής τους κατά τη χρήση τους.
 
Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμα Link σχετικά:
 
https://www.label2020.gr/ypiresies/gia-emporoys-kai-promitheytes/nomothesia-tis-eyropaikis-enosis/
 
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/index_el.htm
 
https://www.label2020.eu/fileadmin/eu/documents/label2020-guidelines-public-administrations-professional-buyers.pdf
 
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2018&from=en

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2024/oj


Διάδωσε το